Kategorie produktów

Witamy

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy Państwa na stronach "Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. w Lublinie", prezentujących naszą firmę, jej rozwój oraz bieżącą działalność. Przedstawiamy tu nasze wyroby, informujemy o ich parametrach technicznych i procesie wytwarzania. Oferta Kuźni Matrycowej obejmuje bogaty asortyment odkuwek stalowych, przeznaczonych przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego, a zwłaszcza dla producentów układu zawieszenia, układu kierowniczego, napędowego oraz producentów silników. Wyroby te wytwarzane są na wysokim poziomie technicznym, w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z  specyfikacją techniczną ISO/TS 16949:2009 z wyłączeniem projektowania wyrobu. Naszymi odbiorcami są w większości kontrahenci zagraniczni oraz krajowi, którym zapewniamy nowoczesne produkty, odpowiadające międzynarodowym standardom, solidność i niezawodność dostaw. Gwarantujemy spełnienie wymagań i oczekiwań wszystkich naszych Klientów. Pragniemy, aby współpraca z partnerami układała się pomyślnie, prowadząc do rozwoju naszych firm i coraz lepszych wyników produkcyjnych.

 

 


„KUŹNIA MATRYCOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Promocja marki i produktów firmy KUŹNIA MATRYCOWA na rynkach zagranicznych" w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy przez internacjonalizację działalności i promowanie własnych marek produktowych oraz Marki Polskiej Gospodarki na docelowych rynkach zagranicznych. Cele szczegółowe projektu obejmują wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, wejście na nowe rynki międzynarodowe, wzrost eksportu marki produktowej oraz zwiększenie rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa za granicą.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie pozyskanie nowych zamówień od odbiorców zagranicznych oraz zwiększenie przychodów z eksportu.

Wartość projektu: 618 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 328 387,84zł

  

 

 

 

"KUŹNIA MATRYCOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

„Wdrożenie w działalności firmy Kuźnia Matrycowa sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji odkuwek"

 

w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest implementacja przez KUŹNIĘ MATRYCOWĄ wyników prac B+R dotyczących opracowania technologii RBS®, których efektem będzie wprowadzenie w działalności firmy innowacji procesowej w skali międzynarodowej.

Planowane efekty:

Dzięki wdrożeniu nowej technologii możliwe będzie uzyskanie przewagi konkurencyjnej związanej z ograniczeniem kosztów produkcji odkuwek oraz zwiększeniem poziomu automatyzacji produkcji odkuwek. Technologia RBS® pozwoli także na osiągnięcie wymiernych efektów ekologicznych związanych z ograniczeniem zużycia energii w procesie produkcji odkuwek.

Wartość projektu:

29 522460,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

24 002000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

14 401200,00 PLN

 

 

"KUŹNIA MATRYCOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji odkuwek przy wykorzystaniu walcarki wyposażonej w Moduł Zamiennego Walcowania (MZW)"

w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji odkuwek na potrzeby branży maszynowej oraz automotive.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu opracowana zostanie innowacja technologiczna: Moduł Zamiennego Walcowania umożliwiający wykonywanie zamiennie operacji walcowania wzdłużnego oraz walcowania poprzecznego.

 

Wartość projektu:

487080,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

396000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

336600,00 PLN

 

 

 

 

Nr projektu: RPLU.03.07.00-06-0028/17

Tytuł projektu: . „Wdrożenie w Kuźni Matrycowej nowatorskiego procesu wytwarzania przedkuwek przeznaczonych do kucia zaczepów kulowych oraz innych wyrobów o złożonej geometrii."

Przedmiotem projektu jest: realizacja inwestycji polegającej na zakupie maszyn produkcyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania w celu udoskonalenia produkcji wyrobów - odkuwek zaczepów kulowych chowanych. Wdrożenie projektu b będzie opierać się na posiadanych wynikach prac B+R (będzie to praktyczne zastosowanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej) - planowane wdrożenie wyników prac B+R jest głównym celem projektu. Wdrożenie dotyczy wyników prac B+R w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, wdrożenie dotyczy kodów PKD działalności: 25.50.Z.

 

Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. realizuje projekt „Poprawa efektywności energetycznej Kuźni Matrycowej"

Numer projektu: RPLU.05.01.00-06-0083/18

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego oraz przebudowę linii produkcyjnej na bardziej efektywną energetycznie. Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 i pyłu PM10 do atmosfery, wzrost zdolności wytwarzania energii oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Efektem działań będzie głęboka, kompleksowa termomodernizacja obiektu, przebudowa linii produkcyjnej oraz wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwie.
Planowana wartość projektu: 3 825 214,76 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 499 752,80 PLN

 

 

 


Zobacz certyfikaty, którymi może pochwalić się nasza firma!
wejdź